FK7 – DMS

FK 7 DMS Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce do wa??ków (z ochron�? przeciw sile od??rodkowej)

Zastosowanie podwójnych pier??cieni ustalaj�?cych do wa??ków z ochron�? przeciw sile od??rodkowej „FK7 DMS”
Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce „FK7 DMS” z ochron�? przeciw sile od??rodkowej stosuje si�? przy pr�?dko??ciach obrotowych, które nie mog�? zosta�? osi�?gni�?te przez pier??cienie ustalaj�?ce „FK7 DSW”.

Zakres ??rednic dla pier??cieni DMS:
Ø 45 mm do Ø 310 mm.

Napr�???enie osiowe 3):
Nale??y przeprowadzi�? prób�? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li�? zdolno??�? pier??cieni ustalaj�?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa�? pewnej pozycji pier??cieni ustalaj�?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj�?ce elementy naciskaj�? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ??�?cz�?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj�?.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? ??rednicy wa??ka „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy pier??cienie ustalaj�?ce s�? w stanie wytrzyma�? wymagane napr�???enia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski