FK7 – DSW

FK 7 DSW Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce do wa??ków

Zastosowanie podwójnych pier??cieni ustalaj�?cych do wa??ków „FK7 DSW”
Dwuzwojowe warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce „FK7 DSW” do wa??ków s�? warto??ciowym dodatkiem do jednozwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj�?cych „FK7 ESW”.
Na zakres zastosowa?? dwuzwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj�?cych „FK7 DSW” do wa??ków sk??adaj�? si�? zastosowania, w których elementy musz�? by�? ustalone osiowo, np. uk??ady przenosz�?ce, sprz�?t budowlany, maszyny rolnicze, elementy z??�?czne w przemy??le samochodowym i in??ynierii mechanicznej, w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych, w przemy??le stoczniowym i lotniczym, wyci�?gach, ko??ach pasowych itd.

Zalety dwuzwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj�?cych:
• Okr�?g??o??�? zamkni�?tego zwoju w zakresie 360° gwarantuje ci�?g??y styk z podstaw�? rowka oraz pe??n�? obwodow�? szczelno??�?.
• Sta??a dynamiczna masa podczas obrotu
• Wy??sza odbojno??�? w porównaniu z jednozwojowymi warstwowymi pier??cieniami ustalaj�?cymi „FK7

Napr???enie osiowe 3):

Nale??y przeprowadzi�? prób�? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li�? zdolno??�? pier??cieni ustalaj�?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa�? pewnej pozycji pier??cieni ustalaj�?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj�?ce elementy naciskaj�? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ??�?cz�?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj�?.

Instrukcje monta??u:

Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):

W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? ??rednicy wa??ka „D1”.

Testy robocze:

Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy pier??cienie ustalaj�?ce s�? w stanie wytrzyma�? wymagane napr�???enia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski