FK6–ISKD

FK 6 ISKD Po??�?czone podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce
do wa??ków

Zastosowanie wewn�?trznych podwójnych po??�?czonych pier??cieni zaciskowych „FK6 ISKD” (3 pier??cienie = 1 pakiet)
Dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce „FK6 ISKD” s�? stosowane jako uszczelnienia olejowe w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych. Pier??cienie te, gdy s�? naoliwione, chroni�? przed dost�?pem brudu i wilgoci z otoczenia, a tak??e przed wyciekiem oleju. Szczególnie zalecane w przypadku wysokich wymaga?? odno??nie uszczelnie??. Ze wzgl�?du na zwi�?kszony efekt labiryntowy nast�?puje optymalizacja efektu uszczelniaj�?cego poprzez dodatkowe uszczelnienie ??rednicy podstawy rowka.

Zestawy „FK6 ASD” lub „FK6 ASKD” s�? zwykle zalecane zamiast zestawów „FK6 ISD” lub „FK6 ISKD” ze wzgl�?du na ich ??atwiejszy monta?? w rowkach. W zale??no??ci od zastosowania lub wymaga?? technicznych, no??niki pier??cieni mog�? by�? wytwarzane ze stali, ??eliwa, stopów lekkich lub tworzyw sztucznych.

Luz osiowy i/lub poprzeczny 3)
Szeroko??�? rowka „A” musi by�? powi�?kszona o podwojon�? warto??�? luzu, je??eli ten wyst�?puje w obszarze pier??cieni. ?�rednica podstawy rowka „D2″ musi by�? powi�?kszona o warto??�? luzu poprzecznego, je??eli ten wyst�?puje. Nieprzestrzeganie powy??szych wytycznych prowadzi do zniszczenia pier??cieni i otaczaj�?cych ich elementów. Zaleca si�? stosowanie pe??nych tolerowanych szeroko??ci rowka, zw??aszcza w przypadku wyst�?powania rozszerzalno??ci cieplnej.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? ??rednicy wa??ka „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia�? pojedynczo lub w pakietach (1 pakiet = 2 pier??cienie ISD + 1 pier??cie?? ASD).

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski