FK7 – ESW

FK 7 ESW Pojedyncze warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce do wa??ków

Zastosowanie pojedynczych pier??cieni ustalaj�?cych do wa??ków „FK7 ESW”
Na zakres zastosowa?? jednozwojowych warstwowych pier??cieni ustalaj�?cych „FK7 ESW” do wa??ków sk??adaj�? si�? zastosowania, w których elementy musz�? by�? ustalone osiowo, np. uk??ady przenosz�?ce, sprz�?t budowlany, maszyny rolnicze, elementy z??�?czne w przemy??le samochodowym i in??ynierii mechanicznej, w ??o??yskach wa??eczkowych i ??lizgowych, w przemy??le stoczniowym i lotniczym, wyci�?gach, ko??ach pasowych itd.

Jednozwojowe warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce mog�? by�? wyposa??one w opcj�? monta??u/demonta??u (patrz rysunek na stronie 29).

Napr�???enie osiowe 3):
Nale??y przeprowadzi�? prób�? ??cinania w warunkach pracy, aby okre??li�? zdolno??�? pier??cieni ustalaj�?cych do ??cinania osiowego. Nie mo??na zagwarantowa�? stabilnej pozycji pier??cieni ustalaj�?cych w rowku w przypadku gdy otaczaj�?ce elementy naciskaj�? w niekontrolowany sposób na pier??cienie warstwowe podczas pracy (efekt ??�?cz�?cy) lub gdy elementy znacznie wibruj�?.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? ??rednicy wa??ka „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy pier??cienie ustalaj�?ce s�? w stanie wytrzyma�? wymagane napr�???enia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski