FK5 -HFL

FK5-HFL Pojedyncze i podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
do uszczelniania kompensatorów osiowych w rurach wydechowych silników spalinowych, kolektorów – z??�?cz rurowych wykonanych z blachy, uk??adów recyrkulacji spalin i turbospr�???arek

Zastosowanie pojedynczych i podwójnych warstwowe pier??cieni uszczelniaj?cych „FK5-HFL”
Jedno- i dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce oznaczone symbolem „FK5-HFL” wykonane s�? z ??arowytrzyma??ej nichromowej stali i przeznaczone s�? do uszczelniania kompensatorów osiowych i poprzecznych w rurach wydechowych silników spalinowych, uk??adach recyrkulacji spalin, zaworach wydechowych, turbospr�???arkach, ruchomych i stacjonarnych agregatach pr�?dotwórczych. S�? szczególnie zalecane w zastosowaniach o wysokiej temperaturze roboczej, du??ych ruchach osiowych i poprzecznych wynikaj�?cych z rozszerzalno??ci cieplnej.

Wymiary ekspandera na ??yczenie

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? wymiarom obudowy „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia�? pojedynczo lub w pakietach.

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski