FK 4 Warstwowe pier??cienie t??okowe
do t??oków maszyn do kucia swobodnego i kucia matrycowego, hydrauliki sterowniczej i pras.

Zastosowanie:
Warstwowe pier??cienie t??okowe „FK4” do t??oków maszyn do kucia swobodnego i kucia matrycowego, hydrauliki sterowniczej i pras. Prosimy o kontakt z naszym dzia??em technicznym, je??eli interesuj�? Pa??stwa informacje na temat wymiarów, materia??ów i geometrii rowków.

Eine nette Überschrift

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi dok??adnie odpowiada�? wymiarom obudowy lub wa??ka dla wszystkich typów pier??cieni.

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski