Ogólne informacje dotycz�?ce smarowania:
Smarowane pier??cienie warstwowe zapewniaj�? lepsz�? szczelno??�? ni?? suche pier??cienie. Pier??cienie smarowane s�? wymagane w zastosowaniach nara??onych na oddzia??ywanie wody, brudu i kamienia kot??owego. Aby zapewni�? odpowiedni ruch smaru w uk??adzie pier??cieni i zapobiec nadmiernemu ci??nieniu, zaleca si�? stosowa�? otwory wlotowe oraz otwory upustowe smaru. Je??eli mo??liwe, pier??cie?? no??ny powinien zosta�? wyposa??ony w 4 otwory o ??rednicy od 3 do 5 mm równomiernie rozmieszczone na obwodzie oraz w podstawie rowka. Pozwoli to na ??atwe rozprowadzenie i wymian�? smaru w przypadku ponownego smarowania.

Opcje smarowanie:
Poni??ej wyszczególniono trzy ró??ne sprawdzone metody smarowania przy u??yciu otworów wlotowych i upustowych, których rozmieszczenie zale??y od dost�?pnej powierzchni. Przecieki z zewn�?trz nie s�? mo??liwe, poniewa?? otwory s�? wype??nione smarem.

Zalecenia odno??nie ??rodków smaruj�?cych:
Nie jeste??my w stanie poleci�? konkretnych smarów ani poda�? informacji na temat cz�?stotliwo??ci smarowania. Typ i ilo??�? odpowiedniego smaru musi zosta�? okre??lona i przedstawiona przez klienta w zale??no??ci od warunków pracy takich jak: pr�?dko??�?, temperatura robocza, poziom zanieczyszczenia i warunki otoczenia. Producenci ??o??ysk i smarów mog�? udzieli�? stosownych informacji.

Uwaga:
Pier??cienie typu „FK5-HFL” s�? wyj�?tkiem. Nale??y je montowa�? na sucho bez stosowania jakichkolwiek smarów. Otaczaj�?ce elementy mog�?ce styka�? si�? z pier??cieniami warstwowymi równie?? nie mog�? by�? smarowane. Pod wp??ywem wysokiej temperatury pracy smary zw�?glaj�? si�?, co prowadzi do uszkodzenia pier??cieni warstwowych.

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski