FK8

FK8 Uszczelniaj�?ce pier??cienie no??ne z tworzywa sztucznego uszczelki i elementy dystansowe dla smarowanych ??o??ysk wa??eczkowych

Zastosowanie uszczelniacza warstwowego pier??cienia no??nego z tworzywa sztucznego „FK8”
Zewn�?trzne zaciskowe uszczelniaj�?ce pier??cienie no??ne wykonane z tworzywa sztucznego poliamid 6 (PA6), dost�?pne równie?? ze wzmocnieniem z w??ókna mineralnego, s�? stosowane do uszczelniania ??o??ysk wa??eczkowych przed wyciekiem oleju oraz do ochrony przed wnikaniem wody. U??ywane s�? w osiach pojazdów oraz rolkach i ko??ach wszystkich typów urz�?dze??, w silnikach stosowanych w transporcie, ruchomych sekwencjach sprz�?tu budowlanego i maszynach rolniczych.

Uszczelniaj�?ce pier??cienie no??ne zgodnie z projektem 01 i 02 posiadaj�? spr�???ynowe, elastyczne wargi uszczelniaj�?ce. Konstrukcja taka jest korzystna w zastosowaniach, gdzie spodziewana jest du??a ilo??�? rozbryzgów wody w obszarze uszczelnienia.

Wykonane z tworzywa uszczelnienia pier??cienia no??nego mog�? by�? równie?? stosowane jako uszczelnienie zabezpieczaj�?ce znajduj�?ce si�? przed bocznymi uk??adami uszczelek na wa??ku.

Na ogó??, pier??cienie no??ne mog�? zosta�? przesuni�?te r�?cznie poprzez delikatne uderzanie mi�?kkim m??otkiem (1) w pó??o??. Je??eli nachylenie monta??owe jest niepo??�?dane lub gdy niewielkie nachylenie jest dost�?pne, pier??cie?? no??ny nale??y pocz�?tkow�? nasun�?�? na piast�? (2).

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej uszczelniaj�?cych pier??cieni no??nych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

Na ogó??, pier??cienie no??ne mog�? zosta�? przesuni�?te r�?cznie poprzez delikatne uderzanie mi�?kkim m??otkiem (1) w pó??o??. Je??eli nachylenie monta??owe jest niepo??�?dane lub gdy niewielkie nachylenie jest dost�?pne, pier??cie?? no??ny nale??y pocz�?tkow�? nasun�?�? na piast�? (2).

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej uszczelniaj�?cych pier??cieni no??nych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski