FK 5

FK 5 Pojedyncze i podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce
do ??o??ysk wa??eczkowych stosowanych w urz�?dzeniach do ci�?g??ego odlewania, turbinach parowych i jednostkach zasilaj�?cych

Zastosowanie pojedynczych i podwójnych warstwowych pier??cieni uszczelniaj�?cych „FK5”
Jedno- i dwuzwojowe warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce s�? u??ywane do uszczelniania ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych zespo??ów walcowniczych w urz�?dzeniach do ci�?g??ego odlewania, przemys??owych turbinach parowych, ruchomych i stacjonarnych agregatów pr�?dotwórczych. W ka??dym przypadku uk??ad uszczelniaj�?cy musi sprosta�? surowym wymaganiom wynikaj�?cym z ekstremalnych warunków eksploatacyjnych takich jak: korozja oraz oddzia??ywanie czynników chemicznych na materia??, z jakiego wykonany jest pier??cie??, wysoka temperatura pracy i poziom zanieczyszcze??.

Instrukcje monta??u:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia:
W zapytaniach i/lub zamówieniach ??rednica pier??cienia musi odpowiada�? wymiarom obudowy lub ??rednicy wa??ka „D1”. Pier??cienie mo??na zamawia�? pojedynczo lub w pakietach.

Testy robocze:
Przed rozpocz�?ciem produkcji powtarzalnej naszych pier??cieni warstwowych, w ka??dym przypadku musz�? zosta�? przeprowadzone testy monta??u oraz dzia??ania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustali�? czy po??�?dany efekt uszczelniaj�?cy jest mo??liwy do osi�?gni�?cia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski